Links

December 2018,Volume 21,No.35 Contents in Brief

 4289 Interpretation of SOGC Clinical Practice Guideline:No. 363—Investigation and Management of Non-immune Fetal Hydrops
  HOU Lei,WANG Xin
4295 Recent Developments in the Mechanism of Phytoestrogen in Preventing and Treating Tumor
  NIU Mimi,TIAN Jing
4299 Novel Advances in Estrogen Deficiency and Cognitive Impairment in Postmenopausal Women
  YANG Yanyan,ZHAO Lei,YIN Nan,DAI Congwei,LYU Peiyuan
4305 Effects of Different Gestational Lipid Levels on Postpartum Lipid Metabolism in Patients with Gestational Diabetes Mellitus
  WANG Teng,ZHENG Wei,HUANG Wenyu,ZHANG Li,TIAN Zhihong,ZHANG Ting,YAN Qi,LI Guanghui
4312 Serum Level of Kisspeptin and Its Influence in Patients with Gestational Diabetes Mellitus
  WANG Zhuoqun,WANG Peng,HU Honglin,NIU Min,ZHANG Qiu
4316 Effect of Timing of Gestational Weight Gain on Birth Weight
  ZHENG Wei,ZHANG Li,TIAN Zhihong,LI Guanghui,ZHANG Weiyuan
4322 Effect of Community-based Standardized Mental Disorders Management on Patients with Severe Mental Disorders 
  LI Zhe,YANG Yali,WU Shengli,YE Qing,HUANG Yun,YUSUFUJIANG· Yiming,FANG Jing,GAO Yang,LI Zhixiong
4328 Standardization Building of Occupational Rehabilitation Based on ‘Hospital-community Integration’ Service Model for Patients with Mental Disability due to Severe Mental Disorder
  ZHENG Hong,JU Kang
4334 Diagnostic Reliability of the Central Government Support for the Local Management and Treatment of Severe Mental Illnesses Project for Severe Mental Disorders in Hunan Province
  WANG Dongxin,FU Wenbin,LIU Chang,GUO Jing,LI Xiaosong
4340 Feasibility Analysis of the Use of Limb Linkage Equipment to Assess Cardiorespiratory Fitness in Healthy Youths
  QIAN Zhen,CHEN Wei,LI Jin,GAO Min,ZHANG Qiuyang
4346 Value of Blood Alcohol Level for Forecasting Prognosis of Mild Traumatic Brain Injury after Drinking
  ZHUANG Xin,WANG Haizhou
4350 Effect of Endoscopic Hemostasis Combined with Intravenous Administration of Different Doses of Esomeprazole Sodium on Acute Peptic Ulcer Bleeding
  LI Yang,QU Yawei,GAO Jianling,GAO Zhi,LIU Haifeng
4354 Establishment of a Predictive Model for Disseminated Talaromycosis Marneffei Complicated by Gastrointestinal Hemorrhage
  CHEN Tao,JIANG Zhongsheng,LAN Huihui,LI Minji,HU Jiaguang,QIN Chuan,MO Shenglin
4358 Detection of SHOX2 Gene Methylation for Differential Diagnosis of Lung Cancer and Benign Pulmonary Diseases
  XIA Dongping,SHI Xiaowu,ZHOU Ying,ZHU Shan
4364 The Pathogenetic Effect of Nanobacteria on Damage of HK-2 in Kidney Stone Formation
  WANG Yihe,WANG Qinzhang,WU Shuang,SHEN Maolei,CHU Hao,QIAN Cheng,QIAN Biao
4371 Experiences of Patients Near the End of Life:a Meta-synthesis
  LIANG Minyu,PAN Yichao,LI Qiaohui,LI Jinqiu
4377 Bibliometric Analysis of Health-related Quality of Life Assessment Instruments for Chronic Hepatitis Patients
  RAN Xuerong,ZHANG Tangqin,CAI Yifan,LUO Kui,WU Hongyan,YANG Xing,ZHANG Man
4383 Clinical Analysis of Androgen-secreting Tumors in Women
  YAN Fangfang,YANG Guoqing,MU Yiming,DOU Jingtao,BA Jianming,LYU Zhaohui,ZANG Li,GU Weijun,CHEN Kang
4388 Investigation of the Distribution Characteristics of the Facial Nerve in Acoustic Neuroma
  SONG Haimin,ZENG Hailan,XIAO Daoxiong,YANG Ruijin,JIANG Qiuhua
4392 Clinical Features of Primary Hyperparathyroidism
  WANG Yan,ZHANG Jinsong,MIAO Gang,LI Miao,ZHOU Yan,ZHANG Lina
4397 Analysis of the Causes of Airway Mucus Plug Formation in Children with Mycoplasma Pneumoniae Pneumonia
  LU Sukun,LIU Jianhua,SHUAI Jinfeng,WANG Le,YANG Huirong,LYU Wenshan,HUANG Kunling,CAO Lijie

Attachment

【Font:Minify Magnify】【Collection】 【Print】【Close

Related Articles

Copyright 2012 |  Journal of Family Medicine and Community Health | mail:zgqkyx@126.com | 京ICP备05034767号-1