Links

July 2017,Volume 20,No.20 Contents in Brief

 2427  Role of Early Cardiac Rehabilitation in Cardiovascular Disease Discipline Development
JIANG Cheng-jian,GUO Hang-yuan,CHI Ju-fang
2432  Management and Services for Cardiac Rehabilitation
CHI Ju-fang,GUO Hang-yuan,LIN Hui
2439  Clinical Value of Different Cardiac Rehabilitation Programs Applied to Patients with Acute Myocardial Infarction Early after Percutaneous Coronary Intervention
JIANG Cheng-jian,PAN Sun-lei,CHI Ju-fang,ZHOU Chang-zuan,LIN Hui,MENG Li-ping,ZHAI Xiao-ya,GUO Yan,GUO Hang-yuan
2446  Evaluation of the Effect and Safety of Early Rehabilitation in Patients with Cardiac Pacemaker Implantation
GUO Ying,GUO Hang-yuan,SUN Yong,YU Yu,WU Wei-fang,XU Fen-juan,LYU Qiao-xia
2451  Level of Angiotensin Converting Enzyme in Patients with Pneumoconiosis Complicated with Hypertension
WU Xiao-yuan,HUANG Jia-wen,FAN Chun-yue
2455  Relationship between Polymorphisms of Angiotensin Ⅱ Type 1 Receptor and Antihypertensive Responses of Telmisartan
GONG Hong-tao,DU Feng-he,CHEN Bu-xing
2459  Effect of Positive Airway Pressure Ventilation on the Cardiac Function and Vascular Endothelial Function in Patients with Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrome
XIN Tu-ye
2464  Associated Factors of Static Balance Ability in Patients with Knee Osteoarthritis
WANG Xiao-ling,CHEN Feng,WANG Yong,ZHONG Cai-hong,DENG Xing-lan,LIU Qiao-ling,XIE Rong-fu
2469  Therapeutic Efficiency of Tegafur,Gimeracil and Oteracil Potassium for Metastatic Breast Cancer Resistant to Capecitabine
WANG Shao-min,YE Meng,NI Shu-min
2474  Correlation of Serum Vitamin E,Carotene β and Vitamin A Levels with the Mortality in Primary Liver Cancer Treated with Radical Hepatic Carcinectomy
ZHANG Xiao-li,LIU Jia,MA Yu-fang,WANG Ji-hong,LUO Li-qiong
2480  Follow-up Study of Sleep Monitoring in Patients with Untreated Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrome
ZHENG Hong-fei,ZHANG Qing,PANG Gui-fen,YANG Lin-ying,HE Quan-ying
2485  Clinical Characteristics and Pregnancy Outcome of Re-birth Pregnant Women
CHENG Xian-ying,QIAN Lin-hua,CHENG Li,MENG Ang-ang
2490  Mechanism of Action of Advanced Glycation End Products in the Regulation of Smooth Muscle Cells Calcification
HE Hu-qiang,ZENG Hong,SUN Xiao-lei,ZHANG Lei,WANG Wei-ming,XU Xiong-fei,HE Yan-zheng,LIU Yong
2495  Bibliometric Analysis of Mobile Health in China from 2005 to 2015
WANG Yi-rong,ZHANG Rong-yu,HE Zhi-hui,MA Shu-wen,LIU Yao-sai,LIU Shang-qi,WANG Qian,HE Qun
2500  Bibliometric Analysis of Chinese and Foreign Literatures on Mother-to-child Transmission of HIV from 1995 to 2014
QIN Shou-xue,SHI Rong-guang,NONG Yan-li,TAN Yan-ping,CHENG Yu-qing
2506  Investigation of Reference Ranges of Urine Gonadotropin in Preschool Children in Community
HANG Biao,HANG Yin,MA Ya-ping,XIA Bing-yang,HUANG Min,LI Nan-nan,YUE Chun-xiao,ZHANG Xiao-ying,GONG Da-wei,ZHOU Han-yang,XU Zhuang-jian
2513  Impact of Personal-level Social Capital on the Quality of Life among People Living with HIV/AIDS in Nanchang
HUANG Ling,CHEN Fei-yu,LAN Gui-lian,XU Qun-ying,YUAN Zhao-kang
2518  A Comparison Study on the Management Effect of Community Type 2 Diabetic Patients with Different Visiting Models
FAN Ai-qing,SU Qi,HOU Jin,PAN Zhi-gang
2522  Case-based Learning about Individualized Treatment and Integrated Management of Type 2 Diabetes Mellitus
KONG Yu-xia,ZHENG Jia-tang,DONG Ai-mei
2528  Misdiagnosis Analysis of Atypical Pulmonary Sarcoidosis Based on CT Manifestations
YANG Kai-yan,GAO Shuai,JIANG Tao,LIANG Lu,PENG Peng
2532  Head-shaking Test in the Horizontal Semicircular Canal Benign Paroxysmal Positional Vertigo
QIAN Shu-xia,BAO Yi-xin,ZHANG Xiao-ling,GUAN Qiao-bing,WANG Yan-ping

【Font:Minify Magnify】【Collection】 【Print】【Close

Related Articles

Copyright 2012 |  Journal of Family Medicine and Community Health | mail:zgqkyx@126.com | 京ICP备05034767号-1